<<بنام خدا >>

هدف از طرح ایمنی , بهداشت و محیط زیست که از این پس طرح و برنامه  HSEQ  نامیده میشود , تشریح  و تبیین کلیه فعالیتهای تاثیر گذار بر ایمنی ,  بهداشت و محیط زیست جهت پیشگیری از بروز حوادث جانی  _ خسارات مالی  _  بیماریهای شغلی جهت همکاران  _   پیمانکاران فرعی و کلیه افراد ذینفع و ایجاد آسیبهای زیست محیطی و بهبود عملکرد HSEQ  در پروژه می باشد . این طرح بعنوان مبنایی برای سیستم مدیریت ایمنی , بهداشت و محیط زیست درشرکت پترو کالا پاسارگاد کیش  می باشد .

سیاست شرکت پتروکالا پاسارگاد کیش در انجام سرویس و خدمات اقلام حفاری با در نظر گرفتن کلیه مسایل ایمنی و ارج نهادن به سلامت کارکنان و همچنین به حداقل رساندن اثرات مخرب زیست محیطی در حین کار میباشد . برنامه های شرکت در زمینه اجرای   ( HSEQ )  در پروژه ها عبارتند از :

 •   تهیه دستور العملهای ایمنی _ بهداشتی و زیست محیطی متناسب با نوع فعالیت و هماهنگ کردن کلیه فعالیتها درزمان سرویس و خدمات با این دستورالعملها .
 •      شناسایی خطرات کاری و تلاش و برنامه ریزی برای برطرف کردن و یا به حداقل رساندن این خطرات .
 •    شناسایی کلیه جنبه های زیست محیطی فعالیتهای شرکت و تلاش برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی در سرویسها و خدمات اقلام حفاری .
 •   آموزش پرسنل در زمینه ایمنی شغلی و رعایت مسائل ایمنی _ بهداشتی و زیست محیطی در حین کار .
 • کنترل محیط های کاری و ایجاد محیطی ایمن و سلامت و عاری از هر گونه خطرات و آلودگی ها .
 •  تهیه و در اختیار گذاشتن وسایل حفاظت فردی ( PPE ) برای کلیه پرسنل و پیگیری در زمینه استفاده به موقع و بهینه از این وسایل .
 • انجام بازدیدهای دوره ای و مداوم از محیط های کاری , تجهیزات , پرسنل و کنترل آنها از نظر ایمنی و گزارش نواقص و ایرادات  (Action Point) با تعیین زمان رفع و مسئول اجرایی آن .
 •  انجام برنامه زمانبندی تعمیر و نگهداری تجهیزات و برطرف نمودن به موقع ایرادات و نواقص فنی و ایمنی تجهیزات بخصوص مواردی که میتواند باعث بروز خطرات برای پرسنل شود .
 • ایمن سازی و کنترل کلیه تجهیزات و ماشین آلات موجود مطابق با استاندارد های ایمنی .
 • آموزش پرسنل در زمینه کمکهای اولیه و همچنین تهیه و تامین وسایل کمکهای اولیه و در دسترس بودن آن در محیط های کاری و کارگاهی .
 •  گزارش کلیه حوادث , تصادفات , شبه حوادث بصورت مکتوب در کمتر از  24  ساعت بعد از وقوع به مدیران سطح بالای شرکت .
 • کنترل پیمانکاران فرعی از نظر رعایت اصول و مقررات ایمنی و حفاظت کار و همچنین حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی .

      از نظر چارت سازمانی در شرکت پتروکالا پاسارگاد کیش واحد) HSEQ ( , زیر نظر مستقیم مدیر عامل بوده و در بخش        یارد کیش نیز مستقیما تحت نظر مدیر عامل و مدیر فنی و عملیاتی و سرپرست کارگاه می باشد و به صورت مستقیم        کلیه واحد های اجرایی , فنی , مالی و اداری و ماشین آلات را تحت کنترل داشته و  از نظر کنترل مسائل ) ( HSEQ نیز        تحت پوشش دارد.

 

 

                                                جهانبخش نغنه عباسپور                                                   

                                                            مدیرعامل